top of page

Privacyverklaring

Yes! Mindfulness, gevestigd aan Toscalaan 774 te Hoogvliet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.yesmindfulness.nl

Toscalaan 774

Tel: +31638129175

info@yesmindfulness.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yes! Mindfulness verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-  Voor- en achternaam

-  Geslacht

-  Geboortedatum

-  Adresgegevens

-  Telefoonnummer

-  E-mailadres

-  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

-  Locatiegegevens

-  Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Yes! Mindfulness verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Het gaat hier om gegevens die nodig zijn voor het indelen (leeftijd en locatie) en uitvoeren van een training. Deze gegevens worden door ouders of verzorgers zelf verstrekt.

Dit zijn gegevens als :

-  Voor- en achternaam

-  Reden aanmelding 

-  Geslacht

-  Geboortedatum

-  Adresgegevens

-  Telefoonnummer (ouders/verzorgers)

-  E-mailadres (ouders/verzorgers)

-  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

-  Bankrekeningnummer (ouders/verzorgers)

Deze gegevens worden verzameld via mailcontact en via een persoonlijk gesprek met de ouders/verzorgers en kind. Voor de verstrekte informatie die tijdens het kennismakingsgesprek wordt opgeschreven, wordt altijd getekend. Zo is altijd bekend welke informatie bekend is bij Yes! Mindfulness. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yesmindfulness.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yes! Mindfulness verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-  Het afhandelen van jouw betaling 

-  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

-  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-  Om goederen en diensten bij je af te leveren (o.a. de ouderbrief bij kindertrainingen)

- Yes! Mindfulness verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Yes! Mindfulness neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yes! Mindfulness) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yes! Mindfulness bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Yes! Mindfulness verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yes! Mindfulness blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yes! Mindfulness gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Yes! Mindfulness gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geinformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yes! Mindfulness en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yesmindfulness.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Yes! Mindfulness wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yes! Mindfulness neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yesmindfulness.nl

bottom of page