top of page

Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor deelname en annulering

 
Voor trainingen in het onderwijs

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yes! Mindfulness, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 66739330, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding en begeleiding, hierna te noemen ‘activiteit’.

 

De overeenkomst tussen Yes! Mindfulness en de opdrachtgever komt tot stand door de door Yes! Mindfulness en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door Yes! Mindfulness aan de opdrachtgever van diens aanmelding of opdracht. De factuur wordt na overeenkomst per mail verstuurd. Alle betalingen geschieden voor aanvang van de activiteit.

 

Bij annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst, zal na afmelding € 200,- incl. BTW administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

Bij annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst tot 1 week voor aanvang van de activiteit wordt 50% in rekening gebracht.

 

Annulering dient per e-mail (schriftelijk) te gebeuren.

 

Yes! Mindfulness heeft het recht de overeengekomen activiteiten te annuleren. In dat geval wordt het reeds betaalde geld terug gestort.

In geval van overmacht, hieronder valt ook ziekte van de trainer, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachttoestand de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt.

 

De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen na facturering, maar tenminste voor aanvang van de activiteit te voldoen op de door Yes! Mindfulness aangegeven wijze. 

 

Yes! Mindfulness is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een activiteit van Yes! Mindfulness of de annulering van de overeenkomst door Yes! Mindfulness, tenzij aan Yes! Mindfulness opzet of grove schuld kan worden verweten.

 

Voor trainingen aan particulieren

Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleider niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.

 

De procedure van toelating tot de gratis proefles geschiedt in chronologische volgorde. Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanvraag van een gratis proefles via het contactformulier op de website. Na ontvangst van het ingevulde contactformulier vindt een (telefonisch) intakegesprek plaats en wordt er een intakeformulier ingevuld. Toelating is definitief na wederzijdse overeenstemming. Yes!Mindfulness kan er voor kiezen de deelnemer niet deel te laten nemen aan een proefles.

De procedure van toelating tot de 8-weekse training geschiedt in chronologische volgorde. Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de contactformulieren via de website. Na ontvangst van het ingevulde contactformulier vindt een (telefonisch) intakegesprek plaats en wordt er een intakeformulier ingevuld. Toelating is definitief na wederzijdse overeenstemming. Yes!Mindfulness kan er voor kiezen de deelnemer niet deel te laten nemen aan de training. De factuur wordt na toelating per mail verstuurd. Alle betalingen geschieden voor aanvang van de activiteit. 

De training bestaat uit een 8-weekse training. Bij het missen van een training door de deelnemer, is er geen mogelijkheid tot het inhalen van deze les.

Bij annulering korter dan 2 dagen voor aanvang van de training wordt 50% in rekening gebracht. Bij niet annulering voor start van de training wordt de gehele training in rekening gebracht.

 

Bij te weinig deelnemers kan Yes!Mindfulness er voor kiezen de training te annuleren, en wordt het betaalde lesgeld terug gestort.

bottom of page